ವೈದ್ಯಕೀಯ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯರ ದಿನ

Share news

ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ.

ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ತುಂಬುವ, ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ವೈದ್ಯರು ನಮಗೆ ದೇವರ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು


Share news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button